Cele polityki rolnej w Polsce

    Obserwując ostatnie kilkanaście lat zmian, jakie zaszły w polskiej gospodarce, można śmiało przyznać, że tereny wiejskie nie odczuły ich w zbyt pozytywnym stopniu, jeśli nie powiedzieć, że nastąpiło wręcz pogorszenie sytuacji społecznej na tych terenach. W dalszym ciągu najmocniejszą stroną polskiego rolnictwa pozostaje struktura ludności, jednak coraz częściej przestaje to być odpowiednio wykorzystywane. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej zmieniło wiele spraw. Pojawiły się nowe możliwości dla rolników, dzięki czemu mieszkańcy wsi nie muszą już migrować do miast w poszukiwaniu pracy i godziwych zarobków.

    Z biegiem lat następowały kolejne zmiany w polityce rolnej Unii Europejskiej, aż w październiku roku 2012 Komisja Europejska ogłosiła projekt reformy Wspólnej Polityki Rolnej UE na lata 2014-2020, której celem jest zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego w Europie oraz podniesienie konkurencyjności rolnictwa europejskiego. Aby cel zrealizować pojawiło się wiele programów operacyjnych i funduszy strukturalnych (narzędzia polityki regionalnej), które zajmują się przyznawaniem dotacji, mogących znacznie ułatwić modernizację gospodarstw m.in. dzięki środkom na zakup maszyn i sprzętów rolniczych. Modernizacja gospodarstw może również oznaczać powstawanie gospodarstw agroturystycznych, które mogą okazać się ważnym, dodatkowym źródłem dochodu dla wielu rolników. Dotacje przyznawane są jednak nie tylko dla sektora rolnego, ale także dla sektora rybołówstwa i akwakultury, który dzięki nim ma szansę na podniesienie konkurencyjności w stosunku do innych państw. Niepowtarzalną, polską inicjatywą wnoszącą duży wkład w rozwój europejskiego sektora leśnego jest powstanie w Polsce Leśnych Kompleksów Promocyjnych.

    Nadrzędnym zadaniem Unii Europejskiej jest realizacja polityki spójności, czyli próba wzmocnienia spójności społecznej i gospodarczej oraz wyrównania wysokości przyznawanych dotacji dla wszystkich państw członkowskich. Jest to jednak zadanie niezwykle trudne i pomimo, że projekty przewidują wyrównanie dofinansowań w roku 2020, już dziś wiadomo, że jest to niemożliwe m.in. w przypadku naszego kraju, gdzie na rok 2013 dopłaty do hektara będą wynosiły 215 euro na hektar, natomiast w Holandii 400 euro na hektar…